අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන යතිවරයාණන් වහන්සේ 2015 11 14 දින බසවක්කුලමේ සිදුකළ විශේෂ දේශනාව

You are here: