ලබුනොරුව භික්ෂු වැඩසටහනේ ධර්ම දේශනා

භික්ෂුන් වහන්සේලා 200ක ගේ පමණ සහභාගිත්වයෙන් ලබුනොරුව අරණ්‍ය සේනාසනයේ පසුගිය දිනක පැවැත්වූ වැඩසටහනේ දී අති පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් පැවැත්වූ ධර්ම දේශනා 5 ක හොඳ තත්වයේ පටිගත කිරීම් පහතින් ලබා ගන්න. පටිච්චසමුප්පාදය, සතර සතිපට්ථානය ආදී ගැඹුරු දහම් කරුණු මනාව ගලපමින් මේ කරන දේශනා නොබෝ දිනකින්ම බුදු සසුන තුළ නැවත රහතන්වහන්සේලාගේ යුගයක් ඇති වීමට ඉවහල්…

නිමිති ලෝකය – සුවිශේෂී දේශනා ත්රිත්වයක්

පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් විසින් අනුරාධපුරයේ දී සිදුකරන ලද මාර්ගය වඩා හොඳින් විවරණය වන ඉතා විශේෂ දේශනා කිහිපයක්,

  • 2015-11-18 – නිමිති ලෝකයේ ස්වභාවය
  • 2015-11-19 – කර්ම රැස්වීම හා ක්ෂය වීම
  • 2015-11-20 – භාවනා උපදෙස් + ප්‍රශ්න නිරාකරණය