පසළොස්වක පොහොය 12 හා බැඳුනු සිද්ධි

isxy, ,s;g wkqj wfma udi 12 yÿkajkafka ÿre;= ^ckjdÍ& ” kjï ^fmnrjdß& ” ueÈka ^ud¾;=&” nla ^wfma%,a& ” fjila ^uehs& ” fmdfidka ^cqks&” wei< ^cq,S& ” kslsKs ^wf.daia;=& ” ìkr^iema;eïn¾& ” jma ^Tlaf;daïn¾ & b,a^fkdjeïn¾& Wÿjma ^foieïn¾ & hk kï j,ska” ta jf.au fï udihlg fmdah Èk 04 la ;sfhkjd” pkao% udihlfmdahkñka wm yÿkajk Èk…